بازیگردان

بازیگردان

بازیگردان مسئولیت انتخاب بازیگران را، یا تهیه‎کننده و کارگردان با مشارکت همدیگر انجام می‎دهند . یا از فردی می‎خواهند که زیر نظر آن‌ها، بازیگران مناسب را انتخاب کند. بازیگردان کسی است که مسئولیت بازیگران را بر عهده دارد . نقششان را به آن ها تفهیم می‎کند و با آن ها تمرین می‎کند . سرانجام، آنها …

بازیگردان ادامه مطلب »